اپراتورها برای برقراری یا تخلیه خط اینترنت ثابت ۴۸ ساعت مهلت دارند.

تعرفه جدید برقراری خط اینترنت ثابت، حداکثر ۹۰ هزار تومان و تخلیه آن حداکثر ۳۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین اپراتورها ۴۸ ساعت برای برقراری و تخلیه خط فرصت دارند.

مصوبه جدید تعرفه برقراری و تخلیه سرویس ارتباطات ثابت، اسفند ماه سال گذشته به پیشنهاد شرکت «مخابرات» در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است. بر اساس این مصوبه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند از سال ۱۴۰۴ این تعرفه را با متناسب با نرخ تورم رسمی مرکز آمار، افزایش دهد.

در مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات، مصوب مرداد ۱۴۰۰، سقف دایری و تخلیه خط، ۶۰ هزار تومان تعیین شده بود.

شرکت مخابرات یا دیگر دارندگان پروانه موظف شده‌اند حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ درخواست مشترک خود یا درخواست شرکت دیگر، برقراری یا تخلیه خط را انجام دهند.

همچنین دارنده پروانه قدرت مسلط بازار (SMP) مانند شرکت مخابرات موظف است سقف نرخ را برای این خدمات دریافت کند.