وب تاریک (dark web) مجموعه ای پنهان از سایت های اینترنتی است که فقط توسط یک مرورگر وب تخصصی قابل دسترسی است. این برای ناشناس و خصوصی نگه داشتن فعالیت های اینترنتی استفاده می شود که می تواند در برنامه های کاربردی قانونی و غیرقانونی مفید باشد. در حالی که برخی از آن برای فرار از سانسور دولتی استفاده می کنند، همچنین وب تاریک به این صورت شناخته شده است که برای فعالیت های بسیار غیرقانونی مورد استفاده قرار می گیرد.

منبع پادکست : رادیو گیگ